Cooperare internațională

Colaborare internațională

Unul dintre domeniile prioritare pentru dezvoltarea strategică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova  constituie colaborarea internaţională, inclusiv internaţionalizarea procesului didactic şi a celui de studii. Acest fapt va contribui la integrarea Universităţii în sistemele educaţionale europene şi mondiale, la dezvoltarea programelor de mobilitate a studenţilor, a rezidenţilor şi a cadrelor didactice, la implementarea noilor metode de instruire, de studiu, de diagnostic şi de tratament. Însă, pentru toate aceste idei, este necesar de a obţine anumite granturi pentru finanţarea diverselor proiecte ştiinţifice, de instruire şi de dezvoltare instituţională.

În anul 2005, Programul de studiu Medicina al USMF „Nicolae Testemițanu” a fost evaluat de comisia externă a Conferinţei Internaţionale a Decanilor Facultăţilor de Medicină de Expresie Franceză, care s-a aflat, într-o vizită, în instituţia noastră, cu scopul de a valida rezultatele autoanalizei instituţionale. Experţii străini au promovat şi au motivat membrii facultăţii să se autoanalizeze continuu.

În prezent, Universitatea face parte dintr-un amplu proces de modernizare și de internaționalizare, cu scopul de a asigura implementarea criteriilor de acreditare instituțională şi a se racorda la standardele Federației Mondiale pentru Educația Medicală.

În condițiile socio-economice existente, dezvoltarea unei colaborări internaționale în diverse domenii a devenit imperativă, în ideea de a reduce decalajul dintre USMF „Nicolae  Testemiţanu” și alte instițutii medicale din țările Europei occidentale și din SUA. Acest fapt va contribui, într-un final, la perfecționarea învățământului medical și la alinierea acestuia la standardele internaționale.

Universitatea colaborează cu un șir de parteneri interni și externi, care contribuie la dezvoltarea procesului de învățământ prin prisma perfecționării calității didactice, a programelor de instruire a studenților și extinderea bazei materiale a laboratoarelor. În vederea formării cadrelor medicale și farmaceutice, dezvoltării știinţei și a practicii medicinale, Universitatea cooperează cu peste 70 de instituții de învațământ medical din străinătate, inclusiv facultăţi, clinici și biblioteci din peste 20 de țări: România, Ucraina, Franța, Belgia, Olanda, Bulgaria, Federația Rusă, Polonia, Turcia, Belarus, Italia, Germania, SUA, Iordania, Elveția, Maroc, Letonia, Georgia, Japonia, Lituania etc.

În fiecare an, cca 300 de persoane sunt delegate de către USMF „Nicolae Testemițanu” pentru a participa la diferite forumuri științifice, pentru realizarea stagiilor, studiilor științifice, pentru familiarizarea cu noile tehnologii, precum și cu modalitățile de implementare a acestora. Studenții, rezidenții, doctoranzii și cadrele didactice beneficiază de mobilități academice, obținând schimb de experiență în cadrul proiectelor realizate în comun. Pe parcursul ultimilor 5 ani, astfel de programe au fost realizate împreună cu universităţile de profil din România, Ucraina, Polonia, Franța, Belgia ș.a.