Default Header Image

Scurt istoric

 

În anul 2010, prin hotărârea Senatului Universitar, a fost fondată Facultatea de Medicină nr. 2, ca subdiviziune responsabilă de managementul procesului de instruire a studenţilor străini în limba engleză și de implementarea eficientă a tuturor actelor legislative şi normative de reglementare a modului de admitere la studii, de evidenţă şi respectare a regulilor de şedere a cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova.

Primul decan a fost profesorul universitar Mihail Gavriliuc, care a contribuit esențial la consolidarea instituțională a Facultății. Din 2013 și până în prezent, Facultatea este condusă de către decanul Mircea Beţiu, conferenţiar universitar, fiind asistat de o echipa de prodecani: conferențiarii universitari Stela Cojocaru și Sofia Lehtman, precum și asistenții universitari Angela Babuci și Oxana Sârbu.  

Instruirea studenţilor străini, pe parcursul anilor, a fost dirijată de către prorectorii Universității, profesorii universitari Vladimir Hotineanu, Petru Galeţchi şi Valeriu Chicu. În perioada 1991-1999, profesorii universitari Victor Vovc, Ion Moldovanu şi dr. M. Lupu au fost responsabili pentru instruirea studenţilor de peste hotare. Ulterior, pentru o perioadă de peste 10 ani, secţia Studenţi de peste hotare a fost condusă de profesorul universitar Veceaslav Gonciar şi adjuncţii M. Lupu, Anatol Vişnevschi şi Lilian Globa.

 Managementul studenților străini la Facultate este efectuat în conlucrare cu Departamentul Recrutare și Documentare a Cetățenilor Străini, condus de către conferențiarul universitar Igor Cemortan.    

Implementarea instruirii în limba engleză pentru studenţii străini a fost adoptată de Consiliul știinţific universitar în anul 2002. Cu suportul organizatoric şi financiar al universităţii, a fost asigurată pregătirea lingvistică a cadrelor didactice, au fost procurate materialele didactice şi utilajul necesar pentru aplicarea treptată a instruirii studenților în limba engleză. Începând cu anul universitar 2010-2011 numărul studenţilor internaţionali admişi la studii în limba engleză a crescut de aproape 2 ori la Facultatea de Stomatologie şi de 5 ori la Facultatea de Medicină nr. 2.

În prezent, la Universitate îşi fac studiile în limba engleză circa 2000 de studenţi internaţionali din circa 40 de ţări – Israel, India, Turcia, Federația Rusă, Germania, SUA, România, Bulgaria, Iordania și altele, dintre care circa 1700 sunt instruiți în programul anglofon din cadrul facultății Medicina nr.2.

Obiectivele primordiale ale facultăţii sunt formarea cadrelor medicale în conformitate cu standardele europene şi fortificarea internaţionalizării procesului didactic. Instruirea studenților străini la Facultatea de Medicină nr. 2 este completată printr-un cadru mai amplu de activități:

  • Participarea reprezentanţilor Universității la târgurile educaţionale internaţionale pentru a prezenta oferta educațională a USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova;

  • Cooperarea internaţională cu organizaţii, agenţi economici, subdiviziuni ale Ministerelor Sănătăţii și Educaţiei din diferite ţări, în scopul atragerii candidaţilor la studii;

  • Colaborarea cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova şi altor ţări cu scopul promovării USMF „Nicolae Testemiţanu”;  

  • Dezvoltarea mediului englez de instruire şi capacităţilor de comunicare a cadrelor didactice şi altor categorii de personal universitar;

  • Organizarea examenelor de admitere, precum și promovarea USMF „Nicolae Testemițanu” în țările de origine a candidaților la studii (Israel, India, SUA).

Din anul 2012, în Universitate se implementează procesul de atestare a competenţelor lingvistice ale corpului profesoral-didactic în conformitate cu nivelurile cunoştinţelor prevăzute de standardul european. La moment, peste 70% din personalul didactic al Universității este certificat în predarea în limba engleză.

Noua strategie privind integrarea Universităţii în spaţiul academic medical internaţional îi atribuie Facultăţii de Medicină nr. 2 o importanţă majoră, determinată de necesitatea promovării experienţei de activitate în cadrul unor structuri internaţionale.

USMF „Nicolae Testemițanu” a fost acreditată instituțional la nivel internațional conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală. Procesul de acreditare a fost realizat de către Agenția Independentă de Acreditare și Rating din Kazahstan în anul 2019. Astfel, diploma de absolvire a USMF „Nicolae Testemițanu”, de care beneficiază și studenții străini, își reconfirmă valoarea academica în dimensiune internațională de perspectivă.     

Conform Ordinului rectorului USMF ,,Nicolae Testemițanu” nr. 201-A „Cu privire la aprobarea structurii organizatorice și funcționale a USMF în redacție nouă” din 3 septembrie 2020, în cadrul Facultății de Medicină nr.2 activează 16 subdiviziuni didactice: Departamentul de Pediatrie, 14 catedre și Centrul de instruire preuniversitară. Efectivul profesoral-didactic al Facultății Medicină nr.2 include 127 titulari, inclusiv 10 profesori universitari, 38 conferențiari, 73 asistenți universitari, 6 lectori universitari. Departamentul de Pediatrie, condus de profesorul universitar Ninel Revenco, a devenit un etalon în procesul educațional, implementând forme noi de instruire a studenților cu participarea acestora în activitatea curativă. Colectivul Catedrei de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală, de rând cu cel al Catedrei de urgențe medicale, dar și alte subdiviziuni ale Facultății, sunt plenar antrenați în linia întâi de combatere a pandemiei COVID-19.

Ne mîndrim cu cei 4531 de absolvenți străni, pe care i-a licențiat Universitatea in perioada anilor 1994-2022.  Drept rezultat, mii de absolvenţi originari din circa 40 de state practica medicina în ţările din Uniunea Europeană, Israel, SUA, Turcia, Rusia, Ucraina, etc.

Actualmente, Facultatea de Medicină nr. 2 este antrenată în alinierea procesului de instruire la cerințele Federației Mondiale de Educație Medicală, contribuind la promovarea de perspectivă a Programului de studii Medicina cu predare în limba engleză a USMF ,,Nicolae Testemițanu”.